Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareeigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Socialinio pedgogo pareigybės aprašymas

Psichologo pareigybės aprašymas

Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo (specialiųjų poreikių turintiems vaikams) pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

Apskaitininko pareigybės aprašymas

Sekretoriaus pareigybės aprašymas

Prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybės aprašymas

Dietisto pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Virtuvės pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas

Pastatų priežiūros darbininko (elektriko) pareigybės aprašymas

Sandėlininko pareigybės aprašymas

Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas

Valytojos pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Kompiuterinių sistemų priežiūros specialisto pareigybės aprašymas

Sargo pareigybės aprašymas

Virtuvės pagalbinio darbininko (skalbinių prižiūrėtojo) pareigybės aprašymas