Menu Close

Socialinis pedagogas

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA:

  • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali ugdomojoje, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
  • konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
  • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
  • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
  • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su Vaiko gerovės komisija ir savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius;
  • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
  • rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą.

Socialinė pedagogė Inga Šimkuvienė

DARBO LAIKAS

Tiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais*

Antradienis – 8.00-8.54   

Ketvirtadienis – 7.30-12.00   15.30-17.30

Netiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais**

Ketvirtadienis– 14.10-16.10

Penktadienis – 14.00-15.36

Pietų pertrauka  12.00-12.30

*vaikų švietimo pagalbos ir (arba) specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo pagalbos gavėjus  (vaikus, tėvus (globėjus), taip pat Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais – mokytojus ir kitus švietimo įstaigos darbuotojus), vesti jiems užsiėmimus;

**veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, vaikų tėvais (globėjais), kitais asmenimis ugdymo ir (arba) švietimo pagalbos klausimais ir kita.

 

 

 

Skip to content