Menu Close

Teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas    Peržiūrėti dokumentą

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija    Peržiūrėti dokumentą

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas   Peržiūrėti dokumentą

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas   Peržiūrėti dokumentą

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija   Peržiūrėti dokumentą

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“    Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“   Peržiūrėti dokumentą

Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo    Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686)  Peržiūrėti dokumentą

 

 

 

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Elektrėnų sav. Vievio lopšelyje-darželyje „Eglutė“ tvarkos aprašas

Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ finansų kontrolės taisyklės

Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio darbo apmokėjimo sistema

Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ bendruomenės narių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Skip to content