Menu Close

Vaiko gerovės komisija

Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, kurios tikslas – organizuoti ir koordinuoti veiklą, susijusią su visapusiška vaiko gerove.

 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Violeta Petravičienė – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ramunė Čižienė – komisijos pirmininko pavaduotoja, vyresnioji logopedė;

Inga Šimkuvienė – komisijos narė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Arūnas Kregždė – komisijos narys, psichologas;

Vida Degulienė – komsijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Virginija Ruseckienė – komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Ona Pamarnackienė – komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Daiva Žigienė – sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

– vertina lopšelio-darželio ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis ir teikimo formas;

– rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaiko saugumu, vaikų atskirties mažinimu;
– analizuoja smurto, patyčių atvejus, teikia rekomendacijų pedagogams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo  su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
– teikia rekomendacijas pedagogams ir tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (PPT);

– siūlo įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas;
– inicijuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje;

logopedės teikimu svarsto ir tvirtina vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, lankysiančių tais mokslo metais kalbos ugdymo pratybas, sąrašą;
aptaria vaikų, turinčių spec. poreikių, ugdymo(si) pokyčius;
konsultuoja tėvus (globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą vaiko ugdymo klausimais;
konsultuojasi su PPT specialistais

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

 

Skip to content