Menu Close

Vaiko gerovės komisija

Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, kurios tikslas – organizuoti ir koordinuoti veiklą, susijusią suvisapusiška vaiko gerove.

 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Violeta Petravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pavaduotoja – Ramunė Čižienė, logopedė.

Nariai: Julija Liaudanskienė, sveikatos priežiūros specialistė;

            Arūnas Kregždė, psichologas;

            Vida Degulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

            Sandra Petrauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

            Ona Pamarnackienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Sekretorė – Daiva Žigienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

– vertina lopšelio-darželio ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis ir teikimo formas;

– rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaiko saugumu, vaikų atskirties mažinimu;
– analizuoja smurto, patyčių atvejus, teikia rekomendacijų pedagogams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo  su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
– teikia rekomendacijas pedagogams ir tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius

įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (PPT);

– siūlo įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas;
– inicijuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje;

logopedės teikimu svarsto ir tvirtina vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų,

lankysiančių tais mokslo metais kalbos ugdymo pratybas, sąrašą;
aptaria vaikų, turinčių spec. poreikių, ugdymo(si) pokyčius;
konsultuoja tėvus (globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą vaiko ugdymo klausimais;
konsultuojasi su PPT specialistais

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022 m.

Skip to content