Menu Close

Psichologas

PSICHOLOGO PAGALBA

1. Bendradarbiauja su pedagogais,  logopedu  ir kitais su vaikais dirbančiais specialistais numatydamas

 ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.

2. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius vaikus.

3. Dalyvauja formuojant teigiamą lopšelio-darželio bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius ugdytinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

4. Šviečia įstaigos  bendruomenę ugdytinių bendravimo, adaptacijos lopšelyje-darželyje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais.

5. Atlieka aktualius lopšelyje-darželyje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į įstaigos bendruomenės poreikius.

8. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

9. Derina su lopšelio-darželio direktoriumi bei pedagogų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos planą mokslo metams.

10. Lopšelio-darželio psichologas atsako už korektišką gautų tyrimų duomenų panaudojimą, savo darbo kokybę bei ugdytinių saugumą savo darbo metu.

Psichologas Arūnas Kregždė

DARBO LAIKAS

Tiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais*

Pirmadienis – 8.00-11.30   15.30-17.30

Trečiadienis – 8.00-11.30   15.30-17.30

Netiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais**

Pirmadienis – 11.30-15.30

Trečiadienis – 11.30-15.30

Pietų pertrauka  12.00-12.30

*vaikų švietimo pagalbos ir (arba) specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo pagalbos gavėjus  (vaikus, tėvus (globėjus), taip pat Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais – mokytojus ir kitus švietimo įstaigos darbuotojus), vesti jiems užsiėmimus;

**protokolai, jų analizė, apibendrinimai, išvados ir kt., pasiruošimas sudėtingoms konsultacijoms.

Skip to content