Vievio vaikų lopšelis-darželis
Naujienų kalendorius
2022 m. sausio mėn.
P A T K P Š S
« Gru    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Steigėjas
Steigėjas
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti: Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriui (raštu, paštu) adresu: Šviesos g. 7, LT-21375 Vievis, elektroniniu paštu ringaile.j@gmail.com arba skambinti (8 528) 26 126; Vievio lopšelio-daželio „Eglutė“ korupcijos prevencijos komisijai (raštu, paštu) adresu: Šviesos g. 7 LT-21375 Vievis, elektroniniu paštu ringaile.j@gmail.com arba skambinti (8 528) 26 126; Elektrėnų savivaldybės administracijos vyresniajai specialistei Astai Tamošiūnienei (raštu, paštu) 114 kab., Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai, elektroniniu paštu asta.tamosiuniene@elektrenai.lt arba skambinti telefonu 8 528) 58 057; Specialiųjų tyrimų tarnybai: raštu. Adresu: A.Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius; visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis); elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 33 07 arba svetainėje www.stt.lt

Mokyklos savęs vertinimas (Vidaus auditas) bendruomenei padeda atpažinti stipriąsias veiklos sritis ir tikslingai suplanuoti mokyklos kaitą, orientuotą į savo veiklos kokybės gerinimą. Mokyklos savęsvertinimas 
yra sistemingas mokyklos veiklos vertės tyrimas.

 

Elektrėnų sav. Vievio  lopšelis-darželis „Eglutė“ veiklos kokybės įsivertinimą vykdo nuo 2006-2007 m.m. pagal ŠMM patvirtintą „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidausaudito metodiką“ (2005).

 

Vertinama 4 lygiais, kai ketvirtas yra aukščiausias. Plačiojo įsivertinimo kiekvienas rodiklis vertinamas keturiais lygiais:

4 – labai gerai – vyrauja pasiekimai;

3 – gerai – pasiekimų daugiau negu trūkumų;

2 – patenkinamai – yra rimtų trūkumų;

1 – nepatenkinamai – vyrauja trūkumai.

 

2020-2021 M.M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

2020 m. lapkričio-gruodžio mėn. atliktas platusis įsivertinimas.

       Įsivertinimo  metu išaiškintos stipriosios ir silpnosios pusės.

Geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai:

2.1.1. Programos atitiktis valstybės nustatytiems reikalavimams.

2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams.

2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas.

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai:

1.1.3. Mokyklos mikroklimatas.

1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė.

5.3.1. Finansavimas.

2018-2019 M.M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

Geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai:

6.2.3. Strateginio plano ir metinės veiklos prog

2.1.1. Programos atitiktis valstybės nustatytiems reikalavimams.

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokykloje

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai:

6.3.3.  Santykiai su personalu, komandų telkimas

1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė.

5.3.1. Finansavimas.

 

2017-2018 M.M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

Darželio veiklos kokybės įsivertinimo grupė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557 patvirtinta „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika, 2018 m. gegužės mėnesį atliko veiklos rodiklio „Mokyklos vertybės“ pagalbinio rodiklio „Mokyklos mikroklimatas“ giluminį auditą. Buvo nustatyta esama padėtis įstaigoje, duomenys pristatyti darželio bendruomenei

REKOMENDACIJOS:

1. Siekti nuoširdaus vadovų ir darbuotojų bendravimo bei bendradarbiavimo, labiau išvystytų pedagoginių bendravimo įgūdžių, palankios organizacinės kultūros. Gerbti ir pasitikėti vieni kitais.

2. Siekiant gerinti įstaigos mikroklimatą reiktų suburti vieningą komandą, susikurti bendrus įstaigos ritualus ir tradicijas, kurie vienytų įstaigos darbuotojus.

3. Įstaigos sprendimų priėmime dalyvauti visiems darbuotojams leidžiant pateikti ir generuoti kartu idėjas, taip sukuriant emociškai palankią atmosferą grįsta tarpusavio pasitikėjimu ir kiekvieno darbuotojo atsakomybės prisiėmimu už savo darbą.

2016-2017 M.M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

Geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai:

1.1.2. Aplinkos sveikatingumas, saugumas, estetika.

2.1.1. Programos atitiktis valstybės nustatytiems reikalavimams.

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokykloje

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai:

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas.

1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė.

5.3.1. Finansavimas.

Darželio veiklos kokybės įsivertinimo grupė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557 patvirtinta „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika, 2017 m. gegužės mėnesį atliko veiklos rodiklio „Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas“ pagalbinio rodiklio „Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant“ giluminį auditą. Buvo nustatyta esama padėtis įstaigoje, duomenys pristatyti darželio bendruomenei. 

3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas

 

Pagalbiniai rodikliai

Pasiekimai

Tobulinimo žingsniai

 

3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant

1. Dažniausiai naudojama tėvų informavimo, konsultavimo forma vaiko pasiekimų bei vertinimo klausimais – individualūs pokalbiai vaikų priėmimo metu.

2.  Pedagogai atsižvelgia į tėvų poreikius, siūlymus, pastabas dėl vaiko pasiekimų skatinimo bei vertinimo.

3. Tėvai dalyvauja ugdymo(si) procese, pasiekimų skatinime bei vertinime kaip lygiaverčiai partneriai.

1. Parinkti įvairesnius būdus, formas tėvų informavimui vaiko

pasiekimų bei vertinimo klausimais.

2. Skatinti tėvus nuolat dalyvauti, įsitraukti į grupės ugdomąją veiklą, šventes, renginius.

SIŪLYMAI:

1.  Skatinti pedagogus parinkti įvairesnius būdus, formas tėvų informavimui vaiko

pasiekimų bei vertinimo klausimais.

2. Skatinti tėvus nuolat dalyvauti, įsitraukti į grupės ugdomąją veiklą, šventes, renginius.

 

2015 – 2016 m.m. veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

 

Geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai:

3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje;

4.1.2.Vaiko teisių garantavimas mokykloje;

6.2.1.Strateginio plano ir metinės veiklos programos struktūra ir turinys .

 

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai:

1.3.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;

3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant;

6.3.3. Santykiai su personalu, komandų telkimas.