Menu Close

Bendros žinios apie įstaigą

Mokyklos pavadinimas –  Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“

Įmonės kodas 190647718

Adresas: Šviesos g. 7, LT- 21375 Vievis

El. paštas:    rastine@vievioeglute.lt                                                                                                                                           

Telefonas: (8 528) 26 126

Lopšelio-darželio teisinė forma ir priklausomybė – biudžetinė savivaldybės įstaiga

Darželio grupė – neformaliojo švietimo mokykla

Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.

Mokomoji kalba – lietuvių kalba

Lopšelio-darželio įsteigimo data – 1952 m. rugsėjo 1 d., įregistruotas Juridinių asmenų registre 1994 m. rugsėjo 15 d.

Lopšelio-darželio ištakos siekia pirmąjį Vievio vaikų darželį, kuris miestelyje pradėjo veikti 1939 metais. Jame buvo viena grupė vyresniems vaikams. Prasidėjus karui, darželis neveikė.  1944 m. buvo įsteigta lopšelio grupė, 1952 m. papildomai prie šio lopšelio atskirame pastate buvo įkurtos dvi darželio grupės.  Nuo 1976 m. lopšelis buvo prijungtas prie darželio ir veikė kaip bendra ikimokyklinio ugdymo įstaiga – Vievio vaikų lopšelis-darželis Nr.1 Didėjant ikimokyklinių įstaigų poreikiui, 1981 m. gruodžio 25 d. persikėlė į naujai pastatytą 12 grupių lopšelį-darželį. Įstaigai suteiktas  pavadinimas – Vievio vaikų lopšelis-darželis Nr.1 „Eglutė“, nuo 1992 m. Vievio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“.

Bėgo metai, keitėsi vadovai. Nuo 1981 m. iki 1988 m. lopšeliui-darželiui vadovavo A. Ramanauskienė, iki 2002 m. birželio mėn. – E. Usovienė, iki 2021 m.  – R. Jundienė, o nuo 2021 m. rugsėjo 16 d. lopšeliui-darželiui „Eglutė“ vadovauja direktorė G. Ignatavičienė.

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa. Nuosekliai vykdant Ikimokyklinio ugdymo programą siekiama saviraiškos, kūrybiškumo, pažangos, atsižvelgiama į kiekvieno vaiko gebėjimus, skatinamas patirtinis ugdymas. Į ugdymo turinį integruotos prevencinės ir socialinių-emocinių sunkumų įveikimo programos: „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, „Zipio draugai“, „Kimochi“, „Antras žingsnis darželiams“ . Kartu su ikimokyklinio ugdymo programa buvo įgyvendinama ir olimpinio ugdymo projekto „Olimpinė karta“ programa, sveikatos stiprinimo programa „Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ bendruomenės sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo programa“. 

Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“ turi savo herbą, himną, interneto svetainę ir Facebook paskyrą. Lopšelyje-darželyje dirba 24 pedagogai (su švietimo pagalbos specialistais ir vadovais). Pedagogai turi ilgametę praktinio darbo patirtį bei reikiamą kvalifikaciją – tai leidžia rūpintis vaikais pačiais geriausiais būdais.

MISIJA. Teikti kokybišką ikimokyklinį ugdymą patrauklioje aplinkoje, atliepiant kiekvieno vaiko individualius poreikius ir galias, integruojant inovatyvius ugdymo ir sveikos gyvensenos puoselėjimo elementus. 

VIZIJA. Darželis – šiuolaikiška, atvira pozityvioms iniciatyvoms ir idėjoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms, atsakinga, atsinaujinanti, aukštos pedagoginės kultūros, gerosios patirties sklaidos erdvė kokybiškam ikimokykliniam ugdymui teikti atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius ir galias.

VERTYBĖS. Atsakingumas, pagarba, pasitikėjimas, tolerancija, sąžiningumas, atvirumas naujovėms.

Skip to content