Menu Close

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui, siejamas su personalizuotu kiekvieno vaiko ugdymu, tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti  su personalizuotu kiekvieno vaiko ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias, poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą. Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į vaikų socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksmais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis ugdymuisi ir dalyvavimui švietime.

2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimai ir įstatymo papildymai, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

Įtraukties švietime strateginės 2021-2024 metų kryptys:

  • Stiprinti teigiamas visuomenės ir švietimo bendruomenės nuostatas į įtrauktį švietime.
  • Didinti švietimo pagalbos prieinamumą.
  • Gerinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai švietime.
  • Pritaikyti mokyklų (ikimokyklinių ugdymo įstaigų) aplinkas ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
  • Kurti įtraukties švietime įsivertinimo ir stebėsenos sistemą.

Kad įtraukusis ugdymas būtų sėkmingas reikia stiprinti teigiamas visuomenės ir švietimo bendruomenės nuostatas į įtrauktį švietime, didinti švietimo pagalbos prieinamumą, gerinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai, pritaikyti aplinkas ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams, formuoti vaikų, mokytojų, kitų bendruomenės narių teigiamas nuostatas.

Įtraukaus ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų planas

Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis

„Įtraukties link“. Ką turi žinoti mokykla – atmintinė mokykloms

Kompleksinė laiku suteikta pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams – lemiamas jų pozityviosios socializacijos veiksnys

Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiajame ugdyme

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius  Žiūrėti čia

Įvairiapusis raidos sutrikimas integracija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose (rekomendacijos pedagogams ir tėvams)

Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/metodine-pagalba-mokytojams-ugdantiems-autizmo-spektro-sutrikimu-turincius-vaikus/46052?home=true&fbclid=IwAR0VX1Iigjr701Sm9zuVajI0QtmNA5iOsFqPpnApyxLIHJc7X1Ev7-zx9QU

 

Skip to content